Duyuru !!!30 Ocak 2008 Çarşamba

Mahsun Kirmızigul tum albumlerini indir

MAHSUN KIRMIZIGÜLMÝNÝ BÝYOGRAFÝ


Mahsun Kýrmýzýgül 26 Mart 1969 yýlýnda Bingöl'de doðdu. Ýlk ve Orta dereceli okullarý bu þehirde tamamladý. 22 çocuklu bir ailenin ferdi olan Mahsun Kýrmýzýgül Ýstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarý' nda müzik öðrenimi gördü. 1980 yýlýnda müzik çalýþmalarýna baþlayan sanatçý amatörce 8 albüm yaptý. Profesyonel anlamda ilk albümü "Alem Buysa Kral Sensin" le 1993' te müzik dünyasýna bomba gibi düþtü ve listelerin zirvesine oturdu.

Daha sonraki "Bebeðim" ,"Ýnsan Haklarý" ve "Sevdalýyým Hemþerim" adlý çalýþmalarýnda da ayný baþarýyý tekrarladý. 1994' ün ikinci yarýsýnda Prestij Müzik þirketine Hilmi Topaloðlu ve Burhan Aydemir' den sonra üçüncü ortak olarak giren Kýrmýzýgül, sanatçý kiþiliðinin yaný sýra yapýmcý olarakta müzik sektörü içindeki yerini aldý. Prestij Müzik, Mahsun Kýrmýzýgül'le birlikte yüzde 600'lere varan büyük bir atýlým göstererek 5 yýl içinde müzik sektöründe zirveye taþýndý. Mahsun Kýrmýzýgül atýlýmcý, yenilikçi ve çaðdaþ bir anlayýþla Prestij Müzik'i dünya normlarýnda ülkemiz adýna iyi bir noktaya getirdi. Özcan Deniz "Yalan mý", Seda Sayan "Ah Geceler",Ceylan "Ben Anayým", Aliþan"Var ya", Ayhan Aþan"Sende mi", Ertuðrul Polat "Gittiðin O Gün", Kibariye "Bir Duygudur Kibariye", Onur "Ýlk Defa-Babam" gibi çalýþmalarda gerek besteleri gerekse müzik yönetmenliði ile bu albümlere imzasýný attý. Þirketin bir çok sanatçýsýna da müzikal anlamda bestelerini verdi. 1998 yýlýnda çýkardýðý "Yýkýlmadým" adlý albümü ile geçtiðimiz yýla müzikal anlamda imzasýný atan Mahsun Kýrmýzýgül 1999 yýlýnýn ilk aylarýndan itibaren yeni projeleri ile dopdolu bir yýl geçirmeye hazýrlanýyor. "Yýkýlmadým" adlý albümü için þimdiye kadar üç klip (Belalým, Herþeyim Sensin , Yýkýlmadým) çekti. Bu albüm þimdiye kadar 2.000.000 adet sattý. Bu rakam yasadýþý yollardan yapýlan korsan kasetlerle 6 milyonu aþýyor…Basit bir hesapla her albümün beþ kiþi tarafýndan dinlendiði gerçeðinden yola çýkýlýrsa Mahsun Kýrmýzýgül'ün 30 milyon gibi ciddi bir dinleyici kitlesine ulaþtýðýný görürüz…

Sanatçýnýn çýktýðý Anadolu turnesinde meydanlara topladýðý yüz binler bunun somut bir göstergesidir…Gittiði bütün þehirlerde 7'den 70'e yaþlýsý genci herkes onun þarkýlarýný ezbere biliyor… Mahsun Kýrmýzýgül 1998 Kral Tv Video Müzik ödüllerinde halkýn verdiði oylarla üç ayrý dalda aldýðý ödüllerle star olduðunu kanýtladý. Fantezi Müzik dalýnda "Yýlýn Sanatçýsý" seçilirken milyonlara mal olan " Yýkýlmadým" adlý parçasý da "Yýlýn Þarkýsý" seçildi…1998'in en çok satan albümü ise yine sanatçýnýn 2 milyona varan "Yýkýlmadým" adlý albümü idi. Mahsun Kýrmýzýgül üç ayrý dalda ödül alarak 1998-1999 yýlýna damgasýný vurdu. Sanatçý ayrýca ayný yýl içinde Türk Halk Müziði dalýnda Altýn Kelebek ödülünü alarak "Yýlýn Sanatçýsý" seçildi…Magazin Gazeteciler Derneðinin geleneksel ödülünde ise yine "Yýlýn Sanatçýsý" seçilerek bir baþka rekora daha imzasýný attý.

Mahsun Kýrmýzýgül'ün ortaðý ve ayný zamanda sanatçýsý olduðu Prestij Müzik etiketi ile çýkan albümleri ise þöyle sýralanýyor: "Nilüfer", "Alem Buysa Kral Benim", "12'den Vuracaðým", "Ýnsan Haklarý", "Sevdalýyým Hemþerim", "Yýkýlmadým". Bu albümler için çekilip gösterime giren klipler ise, "Hemþerim", "Aðlama Sen", "Bebeðim", "Mavi Göz", "Bende Sizdenim", "Ýnsan Haklarý","Alem Buysa Kral Benim", "Herþeyim Sensin", "Belalým", "Taþralý", "Bu Sevda Bitmez", "Sevdalýyým", "Kardeþlik Türküsü","Yýkýlmadým" Mahsun Kýrmýzýgül'ün son albümü 2000 yýlýnýn Nisan ayýnýn sonlarýna doðru hayranlarýyla buluþacak. 1984…1999… Aradan geçen 15 yýl ve son 5 yýldaki baþ döndürücü yükseliþ… 15 yýl süren bu kavga sonunda , polisinden jandarmasýna, yaþlýsýndan emeklisine, ev kadýnýna , simitçisine, boyacýsýna, sosyetesine kadar her kesimden insanýn dilinde bir "Mahsun Kýrmýzýgül ezgisi" dolaþýyorsa ünlü sanatçýnýn bu bitmek bilmeyen enerjisi ve azmi ile verdiði kavgayý göz ardý etmemek gerekiyor…

ALBÜMLERÝ


MAHSUN KIRMIZIGÜL - YÜREK YARASI [1984]

Ahle Ana
Baþýndaki Þifonu
Bu Da Yeter
Evlerinin Önü (Ben Yarime Neler Neler Alayým)
Gidin Söyleyin Serçeye
Gül Kopardým Sen Aldýn
Kurtar Yarab
Leylo
Mecnunum Sokaklarda
Sana Bir Mektup Yazdým
Þu Gurbet Canýma Yetti
Unut Beni
Yar Ýçerden
Yarim Ayrý Gezme
Yürek YarasýRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - BU DA YETER [1985]

Buda Yeter
Evlerinin Önü Kahveydi
Gidin Söyleyin Serçeye
Gül Kopardým Sen Aldýn
Leylo
Mecnunum Sokaklarda
Sana Bir Mektup Yazdým
Unut Beni
Yar Ýçerden
Yarim Ayrý Gezme
Yürek Yarasý
Þu Gurbet Canýma YettiRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - TERKEDÝLDÝM [1986]

Ah Le Emo
Altýn Taþýn Kenarý
Benim Olsaydýn
Evli Bekar mýsýn
Fatoþ
Hazal
Meyro
Nare
Sabah Erken Uyandým
Sarardým Ben Sarardým
Sevdalýyým
Terkedildim
Ya Habibi
Yine Aldý Gam Beni
Zalim Olma
Duyacaksýn Öldüðümü
Hu NenniRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - SARIÞINIM [1987]

Arpa Ektim Biçemem
Beklerim ki Yar Gele
Ben Ölüm
Berivaným
Biraz Da Ben Öleyim
Diyar Diyar Gezdim
Köle
Öksüzler
Önce Gelin
Sarýþýným
SevdimRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - PAYLAÞAMAM [1988]

Bal Mýsýn Arý mýsýn
Canýmsýn
Domdom Kurþunu
Evlerinin Önü
Güzeller Sürüsü
Hasret Þarkýsý
Ýnsanoðlu
Karlar Gibiyim
Neyim Kaldý ki
Ömrüm
Paylaþamam
Yaþamak Haram OlduRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ÝSTANBUL GECELERÝ [1989]

Ah Le Emo
Allah Allah
Aþktan Ayrýlýktan
Ayrýlýk Bize Düþtü
Dostudur Derler
Evli Mi Bekar Mýsýn
Fatoþ
Gül Kopardým
Güzel Kýzlar
Ýstedim Vermediler
Sarhoþum
Sokaklar Evim Oldu
Yarime Neler AlayýmRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ÞÝMDÝKÝ ZAMAN [1990]

Aðam Sensin
Bir Sev Ýki Sev
Gidemezsin
Gülmek Benim Neyime
Kumarbaz
Negri Negri
Potpori
Ýki Gözüm Ýki Çeþme
Ýstanbul Geceleri
Þimdiki ZamanRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - NÝLÜFER [1991]

Býrak Be Zalim Býrak
Çaðýr Hemen Geleyim
Duydum Duyalý
Fýrat Gibi
Geleceði Yok
Kara Sevda
Kýrmýzý
Nilüfer
Sana Ne
Sevda Deðil
Seviyor musun
Yaðmurun Sesine BakRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ACILAR ÝÇÝNDE [1992]

A. Kalbini Sevdaya
Acýlar Ýçinde
Anýlarý Unutup
Bilmiyorlar
Bir Alem
Gel Aðlama
Gördün mü
Karanfil Esti Nidem
Köylü Benem
Meryem mi
Sana Doðru
Yaktýn Beni GurbetRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ALEM BUYSA KRAL SENSÝN [1993]

Alem Buysa Kral Benim
Aramadý Sormadýlar Beni
Dertli Sinem
Dün Gece Rüyamda Gördüm
Emmioðlu
Geceler
Gel Beriye
Hele Zalim
Mihriban
Oy Benim
Sevdalandým
Çiçekten Harman Olmaz
Çözebilmirem Ben Seni
ÖleyimRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - 12'DEN VURACAÐIM [1994]

12den Vuracaðým
Ayaðýnda Tek Nalýn
Aðlama Sen
Bebeðim
Ben De Sizdenim
Gözleri Fettan Güzel
Günah
Kardeþlik Türküsü
Leblebi
Mavi Göz
Maço Erkek
Neyin Peþindesin
Söyle Yar
Ölümüne SevdalýyýmRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - DÜNDEN BUGÜNE [1995]

Bal mýsýn Arý mýsýn
Beklerim ki Yar Gele
Dünden Bugüne
Hazal
Karlar Gibiyim
Neyim Kaldý ki
Paylaþamam
Sarýþýným
Terkedildim
Ya Habibi
Çömçe Gelin
Ömrüm
Þirin ORapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - MUTLU OL [1995]

Benim Neyime
Bir Bela Dost
Bizim Köyün Yollarýnda
Etme Aðam
Güneþli Yarýnlar
Herkes Kendi Derdinde
Mutlu ol
Sevmiyorum Diyemezsin
Talan Var
Tut Elimden
Vur ki Ölem Ben
Yalnýz KaldýmRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ÝNSAN HAKLARI [1995]

Bebeðim (Remix)
Ellerin Kadýnýsýn
Ýnsan Haklarý
Ne Aðlarsýn
Ýnsan HaklarýRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - SEVDALIYIM [1996]

Arkadaþ
Aslan Gibiyim
Beni Hor Görme
Bu Sevda Bitmez
Dýrdýr Etme
Hele Yar
Hemþerim
Kekom
Kilit
Kýzlar
Meskenim Daðlar
Nerdesin
Seni Seviyorum
Sevdalýyým
Taþra Delikanlýsý
Urfa’nýn EtrafýRapid

Alternatif

ARABESKÝN PRENSLERÝ - EMRAH & MAHSUN [1996]

Emrah - Ayrýlamam
Emrah - Ben Yetim
Emrah - Derman Geldi
Emrah - Dünya Benim Olurdu
Emrah - Haram
Mahsun Kýrmýzýgül - Doðuþum Kusurdur
Mahsun Kýrmýzýgül - Hasret Þarkýsý
Mahsun Kýrmýzýgül - Öksüzler
Mahsun Kýrmýzýgül - Yalvarýyorum
Mahsun Kýrmýzýgül - Yaþamak Haram OlduRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - NOSTAlJÝ 1 [1997]

Bal mýsýn Arý mýsýn
Beklerim Ki Yar Gele
Berivaným
Hasret Þarkýsý
Karlar Gibiyim
Neyim Kaldý ki
Paylaþamam
Potpori
Sarýþýným
Yaþamak Haram OlduRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - YIKILMADIM [1998]

Annem Annem
Aþk
Belalým
Dersim Gibiyim
Dokunsalar Aðlayacaðým
Evlenmem
Göç
Herþeyim Sensin
Merdivana (U.H)
Olsun Bakalým
Sevdim Seni
Sevdim
Vay Babo
Yatma Yeþil Döþeðe
Yeminim Var
Yýkýlmadým (Remix)
YýkýlmadýmRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - YORULDUM [2000]

Amin Amin
Barlara Gülüm
Böyle Kaderin
Dostum
Kardeþe Aðýt
Melekler Aðlar
Mihribaným
Sevdim
Sivas Ellerinde Sazým Çalýnýr
Yoruldum
Yoruldum
Ölüm Var
Ölürem Kýzlara
Ön Ýnsan
ÖðretmenimRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ÜLKEM AÐLAR [2001]

Ülkem Aðlar
Ülkem Aðlar (Remix)
Ülkem Aðlar - Türkü
Ülkem AðlarRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - YÜZYILIN TÜRKÜLERÝ [2002]


CD 1

Bölemedim Felek Ýle Kozumu
Daðlar Daðýmdýr
Dersim Dört Dað Ýçinde
Garip
Göçmen Kýzý
Haydar
Sarý Gelin
Uzun Ýnce Bir Yoldayým
Zello
Ýki Daðýn Arasýnda Kalmýþam
Ýþte Gidiyorum
Þu Garip Halimden


CD 2

Aman Aðrý-Muþtur-Odam Kireçtir
Ayrýlýk
Bir Ataþ Ver
Bitliste Beþ Minare
Gayrý Dayananam Ben Bu Hasrete
Kahpe Felek
Ordunun Dereleri
Urfalýyam Ezelden
Yaylanýn Soðuk Suyu
Çarþambayý Sel Aldý
Þevko
Þu Karþýki Yaylada Göç Katar KatarCD 1Rapid

CD 1 Alternatif

CD 2Rapid

CD 2 Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - BÝR DEMET KIRMIZIGÜL [2003]

Aman Mezarýma
Ayrýlýk Türküsü
Aðlama Sen
Aþk
Bir Demet Kýrmýzýgül
Kardeþime Aðýt
Kýzlar (Remix)
Kýzlar
leblebi
Nerdesin
Urfa’nýn EtrafýRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - SARI SARI & BAÞROLDEYÝM [2004]

Ay Aman
Baþkoydum
Baþroldeyim
Bitti Artýk
Bizden Deðildir
Daye
Düþ de Gör
Gülom
Hayat Ne Garip
Kim Tutar Bizi
Kýrmýzý Kurdele
Memleketim
Nemrudun Kýzý
Sarý Sarý
Saygýmdan (Remix)
Saygýmdan
Vefasýz
Yan Yaralý YüreðimRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - BEBEÐÝM & KARDEÞLÝK TÜRKÜSÜ [2004]

12 den Vuracaðým
Ayaðýnda Tek Nalýn
Aðlama Sen
Bebeðim
Ben De Sizdenim
Gözleri Fettan Güzel
Günah
Kardeþlik Türküsü
leblebi
Mavi Göz
Maço Erkek
Neyin Peþindesin
Su Çimeni
Söyle Yar
Ölümüne SevdalýyýmRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - DÝNLE [2006]

Uzaktayým
Azar Azar
Bu Þehir Senden Yana ( Eleni )
Dinle ( Ragga Version )
Dinle
Diyarbekir`in Ýçinde
Dönmeyeceðim
Ellerin Kadýnýsýn
Felek
Gül Senin Tenin
Sevdiðim
Sevemem
Yalansa
Zarar Olsan
Çorbaya Taþ KatanlarRapid

Alternatif

MAHSUN KIRMIZIGÜL - A1 DÝZÝ MÜZÝKLERÝ [2006]

Sevdiðim


Rapid

AlternatifHepsi Bir Arada Rapid

Hepsi Bir Arada Alternatif0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Reklam Ver Sende KazanMsn iletisim Mail : ka2n@live.de

YASAL UYARI !!!

Yasal Uyari:

Sitemizden indirmis oldugunuz dosyalar her sanatçinin kendi isimleriyle tescil edilmis eserlerinin dijital kopyalaridir.

Bu dosyalar size tanitim amaçli sunulmaktadir.

Müzik dosyalarini bilgisayariniz da 24 saatten fazla tutmaniz T.C. yasalarina göre suç sayilir.

Bu tür bir yasal islem de http://fullmp3indir.blogspot.com/ ve sitemizde reklami ya da banner'i bulunan

diger siteler bu duyurunun yayinlanmasini takiben sorumluluk kabul etmeyecektir.

Popüler Yayınlar

Blog Ve Web Sitenizi Bizi Ekleyin

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyiniz. Hitinize Hit Katin :

http://fullmp3indir.blogspot.com/ Full Mp3 indir Albüm indir Son çıkan albümler Mp3 download mp3 indir şarkı indir şarkıcılar şarkı mp3

Mp3 Tag

Abidin Full Album indir Af Full Album indir Ahmet Full Album indir Ahmet özhan Full Album indir Ajda pekkan Full Album indir Altay Full Album indir Arif sag Full Album indir Asik Hasim Full Album indir Asli Full Album indir Aslihan erdogdu Full Album indir Asya Full Album indir Atiye Deniz Full Album indir Atomic Kitchen Full Album indir Ayça Full Album indir Aylin aslim Full Album indir Ayna Full Album indir Badem Full Album indir Baha Full Album indir Baris akarsu Full Album indir Baris Manço Full Album indir Baris öz Full Album indir Bayhan Full Album indir BenDeniz Full Album indir Bengü Full Album indir Berdan Mardini Full Album indir Berksan Full Album indir Beyonce Knowles Full Album indir Beyza Durmaz Full Album indir Black Eyes Peas Full Album indir Blue Full Album indir Bora öztoprak Full Album indir Bulutsuzluk Özlemi Full Album indir Burak Kut Full Album indir Burcu Günes Full Album indir Candan erçetin Full Album indir Cankan Full Album indir Cem karaca Full Album indir Cemali Full Album indir Cengiz Kurtoglu Full Album indir Ceza Full Album indir Ciguli Full Album indir Cihan Yildiz Full Album indir Coskun Sabah Full Album indir Cüneyt Çakim Full Album indir Cüneyt tek Full Album indir Çagdas Full Album indir Çamur Full Album indir Çare Full Album indir Çelik Full Album indir Çilekes Full Album indir Davut güloglu Full Album indir Demet Akalin Full Album indir Demet Sagiroglu Full Album indir Demir Demirkan Full Album indir Deniz Arcak Full Album indir Deniz Seki Full Album indir Destan Full Album indir Dilek Budak Full Album indir Dizi müzikleri Full Album indir Dj Akman Full Album indir Dogu Full Album indir Dogus Full Album indir Duman Full Album indir Düs Sokagi Sakinleri Full Album indir Ebru gündes Full Album indir Ebru yasar Full Album indir Ebruli Full Album indir Eda Özülkü Full Album indir Edip akbayram Full Album indir Ege Full Album indir Emel Müftüoglu Full Album indir Eminem Full Album indir Emrah Full Album indir Emre Altug Full Album indir Emre aydin Full Album indir Ercan Saatçi Full Album indir Erhan Güleryüz Full Album indir Erkan Ocakli Full Album indir Erkin Koray Full Album indir Erol Evgin Full Album indir Evanescence Full Album indir Eylem Full Album indir Ezginin Günlügü Full Album indir Faruk K Full Album indir Fatih Erkoç Full Album indir Ferda Anil Yarkin Full Album indir Ferdi tayfur Full Album indir Ferhat Göçer Full Album indir Ferhat Kiliç Full Album indir Ferhat Tunç Full Album indir Feridun Düzagaç Full Album indir Fikret Kizilok Full Album indir Firdevs Full Album indir Fuat Full Album indir Fulden Uras Full Album indir Funda Arar Full Album indir Gaye aksu Full Album indir Gece yolculari Full Album indir Gökçe Kirgiz Full Album indir Gökhan Kirdar Full Album indir Gökhan Özen Full Album indir Gökhan Tepe Full Album indir Göksel Full Album indir Grup 84 Full Album indir Grup Çare Full Album indir Grup Gündogarken Full Album indir Grup Hepsi Full Album indir Grup Merdiven Full Album indir Grup Vitamin Full Album indir Güçlü Soydemir Full Album indir Gülay Full Album indir Gülben Ergen Full Album indir Gülsen Full Album indir Hadise Full Album indir Hakan altun Full Album indir Hakan peker Full Album indir Haluk levent Full Album indir Hande Yener Full Album indir Harika Avci Full Album indir Harun Kolçak Full Album indir Hatice Full Album indir Hazal Full Album indir Hülya Avsar Full Album indir Hüner Coskuner Full Album indir Ibrahim erkal Full Album indir ibrahim sadri Full Album indir Ibrahim Tatlises Full Album indir ilhan irem Full Album indir ilhan sesen Full Album indir intizar Full Album indir Irem Full Album indir isin Karaca Full Album indir Ismail YK Full Album indir Izel Full Album indir izzet yildizhan Full Album indir Kargo Full Album indir Kayahan Full Album indir Kazim Koyuncu Full Album indir Kenan Dogulu Full Album indir Kerim Tekin Full Album indir Kiraç Full Album indir Kramp Full Album indir Kubat Full Album indir Kurban Full Album indir Kurtlar Vadisi Full Album indir Kutsi Full Album indir Lara Full Album indir Leman sam Full Album indir Levent yüksel Full Album indir Linet Full Album indir Linkin Park Full Album indir Lumidee Full Album indir Mahsun Kirmizigül Full Album indir Manga Full Album indir Mansur Ark Full Album indir Mavi Sakal Full Album indir Mazhar Alanson Full Album indir Metallica Full Album indir Metin Arolat Full Album indir Mirkelam Full Album indir Mor ve Ötesi Full Album indir Muazzez Ersoy Full Album indir Müge zeren Full Album indir Murat Basaran Full Album indir Murat Boz Full Album indir Murat Gögebakan Full Album indir Mustafa Sandal Full Album indir Nalan Full Album indir Nazan Öncel Full Album indir Nelly Furtado Full Album indir Nev Full Album indir Nez Full Album indir Nil Karaibrahimgil Full Album indir Nilgül Full Album indir Nilüfer Full Album indir Niran ünsal Full Album indir Norm Full Album indir Nükhet Duru Full Album indir Oguz Aksaç Full Album indir Oguz Yilmaz Full Album indir Okan Full Album indir Oktay kaynarca Full Album indir Onur Akin Full Album indir Orhan Gencebay Full Album indir Orhan Hakalmaz Full Album indir Orhan Ölmez Full Album indir Ozan Orhon Full Album indir Ömer Danis Full Album indir Önder bora Full Album indir Özcan Deniz Full Album indir Özge Lal Full Album indir Özgün Full Album indir Özgür Kiyat Full Album indir Özlem Özdil Full Album indir Özlem tekin Full Album indir Öztürk Full Album indir Pamela Full Album indir Pentagram Full Album indir Petek Dinçöz Full Album indir Pinar aylin Full Album indir Pussycat Dolls Full Album indir Rafet El Roman Full Album indir Ragga Oktay Full Album indir Reflex Full Album indir Reha Full Album indir Reyhan Karaca Full Album indir Rober Hatemo Full Album indir Sagopa Kajmer Full Album indir Seda Sayan Full Album indir Seda Üren Full Album indir Sefarad Full Album indir Seray Sever Full Album indir Serdar Ortaç Full Album indir Sertab Erener Full Album indir Sezen aksu Full Album indir Sibel Alas Full Album indir Sila Full Album indir Silahsiz Kuvvet Full Album indir Sinan Erkoç Full Album indir Sinan Özen Full Album indir Soner Arica Full Album indir Songül Karli Full Album indir Suat suna Full Album indir Safak Sönmez Full Album indir Sahin Full Album indir Sahsenem Full Album indir Sebnem ferah Full Album indir Sebnem Kisaparmak Full Album indir Sebnem Paker Full Album indir Sükriye Tutkun Full Album indir Tan Full Album indir Tarik Full Album indir Tarkan Full Album indir Teoman Full Album indir Tual Full Album indir Tuba Önal Full Album indir Tugba Ekinci Full Album indir Tugba özerk Full Album indir Tugçe San Full Album indir Ufuk Çakir Full Album indir Ufuk Ercan Full Album indir Ufuk Yildirim Full Album indir Ugur Aslan Full Album indir Ulas Full Album indir Usher Full Album indir Ümit sayin Full Album indir Vega Full Album indir Volkan dogan Full Album indir Volkan konak Full Album indir Yakup ekin Full Album indir Yalin Full Album indir Yasar Full Album indir Yavuz Bingöl Full Album indir Yedi Karanfil Full Album indir Yeliz yesilmen Full Album indir Yesim Salkim Full Album indir Yildiz Tilbe Full Album indir Yilmaz Erdogan Full Album indir Yilmaz Morgül Full Album indir Yonca Evcimik Full Album indir Yüksek sadakat Full Album indir Yurtseven kardesler Full Album indir Zafer Peker Full Album indir Zara Full Album indir Zerrin Özer Full Album indir Zeynep casalini Full Album indir Zeynep Dizdar Full Album indir Ziynet Sali Full Album indir Zuhal Olcay Full Album indir Zülfü Livaneli Full Album indir Son albumler dinleyiver Gönderen izleyelim.biz zaman: 04:59 Hiç yorum yok: Etiketler: Albüm, arabesk, dinleyek, dinleyelim, dinleyiver, eski, Full, Mp3, pop, rap, sarkilari, son, turkish, yeni 2 Temmuz 2009 Perşembe Sarkicilar Listesi, Full Albumler Abidin Full Album indir Af Full Album indir Ahmet Full Album indir Ahmet özhan Full Album indir Ajda pekkan Full Album indir Altay Full Album indir Arif sag Full Album indir Asik Hasim Full Album indir Asli Full Album indir Aslihan erdogdu Full Album indir Asya Full Album indir Atiye Deniz Full Album indir Atomic Kitchen Full Album indir Ayça Full Album indir Aylin aslim Full Album indir Ayna Full Album indir Badem Full Album indir Baha Full Album indir Baris akarsu Full Album indir Baris Manço Full Album indir Baris öz Full Album indir Bayhan Full Album indir BenDeniz Full Album indir Bengü Full Album indir Berdan Mardini Full Album indir Berksan Full Album indir Beyonce Knowles Full Album indir Beyza Durmaz Full Album indir Black Eyes Peas Full Album indir Blue Full Album indir Bora öztoprak Full Album indir Bulutsuzluk Özlemi Full Album indir Burak Kut Full Album indir Burcu Günes Full Album indir Candan erçetin Full Album indir Cankan Full Album indir Cem karaca Full Album indir Cemali Full Album indir Cengiz Kurtoglu Full Album indir Ceza Full Album indir Ciguli Full Album indir Cihan Yildiz Full Album indir Coskun Sabah Full Album indir Cüneyt Çakim Full Album indir Cüneyt tek Full Album indir Çagdas Full Album indir Çamur Full Album indir Çare Full Album indir Çelik Full Album indir Çilekes Full Album indir Davut güloglu Full Album indir Demet Akalin Full Album indir Demet Sagiroglu Full Album indir Demir Demirkan Full Album indir Deniz Arcak Full Album indir Deniz Seki Full Album indir Destan Full Album indir Dilek Budak Full Album indir Dizi müzikleri Full Album indir Dj Akman Full Album indir Dogu Full Album indir Dogus Full Album indir Duman Full Album indir Düs Sokagi Sakinleri Full Album indir Ebru gündes Full Album indir Ebru yasar Full Album indir Ebruli Full Album indir Eda Özülkü Full Album indir Edip akbayram Full Album indir Ege Full Album indir Emel Müftüoglu Full Album indir Eminem Full Album indir Emrah Full Album indir Emre Altug Full Album indir Emre aydin Full Album indir Ercan Saatçi Full Album indir Erhan Güleryüz Full Album indir Erkan Ocakli Full Album indir Erkin Koray Full Album indir Erol Evgin Full Album indir Evanescence Full Album indir Eylem Full Album indir Ezginin Günlügü Full Album indir Faruk K Full Album indir Fatih Erkoç Full Album indir Ferda Anil Yarkin Full Album indir Ferdi tayfur Full Album indir Ferhat Göçer Full Album indir Ferhat Kiliç Full Album indir Ferhat Tunç Full Album indir Feridun Düzagaç Full Album indir Fikret Kizilok Full Album indir Firdevs Full Album indir Fuat Full Album indir Fulden Uras Full Album indir Funda Arar Full Album indir Gaye aksu Full Album indir Gece yolculari Full Album indir Gökçe Kirgiz Full Album indir Gökhan Kirdar Full Album indir Gökhan Özen Full Album indir Gökhan Tepe Full Album indir Göksel Full Album indir Grup 84 Full Album indir Grup Çare Full Album indir Grup Gündogarken Full Album indir Grup Hepsi Full Album indir Grup Merdiven Full Album indir Grup Vitamin Full Album indir Güçlü Soydemir Full Album indir Gülay Full Album indir Gülben Ergen Full Album indir Gülsen Full Album indir Hadise Full Album indir Hakan altun Full Album indir Hakan peker Full Album indir Haluk levent Full Album indir Hande Yener Full Album indir Harika Avci Full Album indir Harun Kolçak Full Album indir Hatice Full Album indir Hazal Full Album indir Hülya Avsar Full Album indir Hüner Coskuner Full Album indir Ibrahim erkal Full Album indir ibrahim sadri Full Album indir Ibrahim Tatlises Full Album indir ilhan irem Full Album indir ilhan sesen Full Album indir intizar Full Album indir Irem Full Album indir isin Karaca Full Album indir Ismail YK Full Album indir Izel Full Album indir izzet yildizhan Full Album indir Kargo Full Album indir Kayahan Full Album indir Kazim Koyuncu Full Album indir Kenan Dogulu Full Album indir Kerim Tekin Full Album indir Kiraç Full Album indir Kramp Full Album indir Kubat Full Album indir Kurban Full Album indir Kurtlar Vadisi Full Album indir Kutsi Full Album indir Lara Full Album indir Leman sam Full Album indir Levent yüksel Full Album indir Linet Full Album indir Linkin Park Full Album indir Lumidee Full Album indir Mahsun Kirmizigül Manga Full Album indir Mansur Ark Full Album indir Mavi Sakal Full Album indir Mazhar Alanson Full Album indir Metallica Full Album indir Metin Arolat Full Album indir Mirkelam Full Album indir Mor ve Ötesi Full Album indir Muazzez Ersoy Full Album indir Müge zeren Full Album indir Murat Basaran Full Album indir Murat Boz Full Album indir Murat Gögebakan Full Album indir Mustafa Sandal Full Album indir Nalan Full Album indir Nazan Öncel Full Album indir Nelly Furtado Full Album indir Nev Full Album indir Nez Full Album indir Nil Karaibrahimgil Full Album indir Nilgül Full Album indir Nilüfer Full Album indir Niran ünsal Full Album indir Norm Full Album indir Nükhet Duru Full Album indir Oguz Aksaç Full Album indir Oguz Yilmaz Full Album indir Okan Full Album indir Oktay kaynarca Full Album indir Onur Akin Full Album indir Orhan Gencebay Full Album indir Orhan Hakalmaz Full Album indir Orhan Ölmez Full Album indir Ozan Orhon Full Album indir Ömer Danis Full Album indir Önder bora Full Album indir Özcan Deniz Full Album indir Özge Lal Full Album indir Özgün Full Album indir Özgür Kiyat Full Album indir Özlem Özdil Full Album indir Özlem tekin Full Album indir Öztürk Full Album indir Pamela Full Album indir Pentagram Full Album indir Petek Dinçöz Full Album indir Pinar aylin Full Album indir Pussycat Dolls Full Album indir Rafet El Roman Full Album indir Ragga Oktay Full Album indir Reflex Full Album indir Reha Full Album indir Reyhan Karaca Full Album indir Rober Hatemo Full Album indir Sagopa Kajmer Full Album indir Seda Sayan Full Album indir Seda Üren Full Album indir Sefarad Full Album indir Seray Sever Full Album indir Serdar Ortaç Full Album indir Sertab Erener Full Album indir Sezen aksu Full Album indir Sibel Alas Full Album indir Sila Full Album indir Silahsiz Kuvvet Full Album indir Sinan Erkoç Full Album indir Sinan Özen Full Album indir Soner Arica Full Album indir Songül Karli Full Album indir Suat suna Full Album indir Safak Sönmez Full Album indir Sahin Full Album indir Sahsenem Full Album indir Sebnem ferah Full Album indir Sebnem Kisaparmak Full Album indir Sebnem Paker Full Album indir Sükriye Tutkun Full Album indir Tan Full Album indir Tarik Full Album indir Tarkan Full Album indir Teoman Full Album indir Tual Full Album indir Tuba Önal Full Album indir Tugba Ekinci Full Album indir Tugba özerk Full Album indir Tugçe San Full Album indir Ufuk Çakir Full Album indir Ufuk Ercan Full Album indir Ufuk Yildirim Full Album indir Ugur Aslan Full Album indir Ulas Full Album indir Usher Full Album indir Ümit sayin Full Album indir Vega Full Album indir Volkan dogan Full Album indir Volkan konak Full Album indir Yakup ekin Full Album indir Yalin Full Album indir Yasar Full Album indir Yavuz Bingöl Full Album indir Yedi Karanfil Full Album indir Yeliz yesilmen Full Album indir Yesim Salkim Full Album indir Yildiz Tilbe Full Album indir Yilmaz Erdogan Full Album indir Yilmaz Morgül Full Album indir Yonca Evcimik Full Album indir Yüksek sadakat Full Album indir Yurtseven kardesler Full Album indir Zafer Peker Full Album indir Zara Full Album indir Zerrin Özer Full Album indir Zeynep casalini Full Album indir Zeynep Dizdar Full Album indir Ziynet Sali Full Album indir Zuhal Olcay Full Album indir Zülfü Livaneli Full Album indirBedava Mp3 indir , Türkçe Mp3 indir , YabancI Mp3 indir , Hemen Paylas Mp3 , Hemenpaylas mp3 , Hit Mp3 indir , Sorunsuz Mp3 indir , Free mp3 , Lyrics , son albüm indir , mp3 indir, şarkı indir, muzik indir, ttnet mp3, ttnet mp3 indir, bedava müzik indir, bedava mp3 yükle, bedava mp3 yukle, bedava türkçe mp3, bedava turkce mp3, bedava türkçe müzik, bedava turkce muzik, bedava yerli mp3, bedava yerli müzik, bedava yerli muzik, bedava yabancı mp3, bedava yabanci mp3, bedava yabancı müzik, bedava yabanci muzik, full albümler, full albumler, türkçe şarkı sözleri, turkce sarki sozleri, türkçe şarkı sözü, turkce sarki sozu, turkish mp3, turkish music , tarkan mp3 indir, kıraç mp3 indir, keremcem mp3 indir, mfo mp3 indir, mustafa sandal mp3, kenan doğulu mp3 indir, türkü indir, bedava şarkı indir,özlem tekin mp3, yıldız tilbe mp3 indir, son albüm indir, gülşen mp3 indir, murat boz mp3 indir, emre altuğ mp3 indir, emre altuğ son albüm, ceza mp3 indir, cankan mp3, cankan mp3 indir, tarkan son albüm indir, klip indir, klip izle, mp3 indir bedava, bedava mp3, beleş mp3 indir, yıldız tilbe güzel mp3 indir, teoman mp3 indir, teoman son albüm, bedava mp3 indir, sezen aksu mp3 indir, emrah mp3 indir, ceza mp3 indir, cankan mp3 indir, ahmet kaya mp3 indir, enbe orkestrası mp3 indir, aslı güngör mp3 indir, ferhat göçer mp3 indir, teoman söz müzik teoman 2008 son albüm indir Music World Musics Classic music Country Music Jazz Swing Rockn Roll Salsa Türksanat Müziği Hicaz About Jazz Sibelius, Jean Tchaikovsky, Piotr Ilyitch Arts Tarkan Bob Marley Queen Alicia Keys Michael Jackson 50 Cent Metal musics, Jazz, Devlet Senfoni Orkestraları Eminem Back Street Boys 2012 albümler yüklə, 2012 albümler Dinlə, 2012 albümler yüklə vəya dinlə, 2012 albümler Ən son muqisilər, 2012 albümler Скачать , 2012 albümler Yukle, 2012 albümler mp3 бесплатно, 2012 albümler Pulsuz yukle, 2012 albümler песни, 2012 albümler скачать бесплатно, 2012 albümler Поиск музыки, 2012 albümler Mp3 axtar, 2012 albümler dinle,2012 albümler indir, 2012 albümler video,2012 albümler klip,2012 albümler clip,2012 albümler.mp3, 2012 albümler mp3 download or listen to 2012 albümler before you download it. (2012 albümler.mp3) 2012 albümler music download, 2012 albümler lyric, 2012 albümler free mp3, free mp3 download, mp3 search engine. 2012 albümler free mp3 download, 2012 albümler mp3 download, 2012 albümler music download, 2012 albümler lyric, 2012 albümler playlist, free mp3 download, mp3 search engine. Azeri-mp3 yüklə, Azeri-mp3 Dinlə, Azeri-mp3 yüklə vəya dinlə, Azeri-mp3 Ən son muqisilər, Azeri-mp3 Скачать , Azeri-mp3 Yukle, Azeri-mp3 mp3 бесплатно, Azeri-mp3 Pulsuz yukle, Azeri-mp3 песни, Azeri-mp3 скачать бесплатно, Azeri-mp3 Поиск музыки, Azeri-mp3 Mp3 axtar, Azeri-mp3 dinle,Azeri-mp3 indir, Azeri-mp3 video,Azeri-mp3 klip,Azeri-mp3 clip,Azeri-mp3.mp3, Azeri-mp3 mp3 download or listen to Azeri-mp3 before you download it. (Azeri-mp3.mp3) Azeri-mp3 music download, Azeri-mp3 lyric, Azeri-mp3 free mp3, free mp3 download, mp3 search engine. Azeri-mp3 free mp3 download, Azeri-mp3 mp3 download, Azeri-mp3 music download, Azeri-mp3 lyric, Azeri-mp3 playlist, free mp3 download, mp3 search engine. Kürtçe yüklə, Kürtçe Dinlə, Kürtçe yüklə vəya dinlə, Kürtçe Ən son muqisilər, Kürtçe Скачать , Kürtçe Yukle, Kürtçe mp3 бесплатно, Kürtçe Pulsuz yukle, Kürtçe песни, Kürtçe скачать бесплатно, Kürtçe Поиск музыки, Kürtçe Mp3 axtar, Kürtçe dinle,Kürtçe indir, Kürtçe video,Kürtçe klip,Kürtçe clip,Kürtçe.mp3, Kürtçe mp3 download or listen to Kürtçe before you download it. (Kürtçe.mp3) Kürtçe music download, Kürtçe lyric, Kürtçe free mp3, free mp3 download, mp3 search engine. Kürtçe free mp3 download, Kürtçe mp3 download, Kürtçe music download, Kürtçe lyric, Kürtçe playlist, free mp3 download, mp3 search engine. Mustafa-ceceli yüklə, Mustafa-ceceli Dinlə, Mustafa-ceceli yüklə vəya dinlə, Mustafa-ceceli Ən son muqisilər, Mustafa-ceceli Скачать , Mustafa-ceceli Yukle, Mustafa-ceceli mp3 бесплатно, Mustafa-ceceli Pulsuz yukle, Mustafa-ceceli песни, Mustafa-ceceli скачать бесплатно, Mustafa-ceceli Поиск музыки, Mustafa-ceceli Mp3 axtar, Mustafa-ceceli dinle,Mustafa-ceceli indir, Mustafa-ceceli video,Mustafa-ceceli klip,Mustafa-ceceli clip,Mustafa-ceceli.mp3, Mustafa-ceceli mp3 download or listen to Mustafa-ceceli before you download it. (Mustafa-ceceli.mp3) Mustafa-ceceli music download, Mustafa-ceceli lyric, Mustafa-ceceli free mp3, free mp3 download, mp3 search engine. Mustafa-ceceli free mp3 download, Mustafa-ceceli mp3 download, Mustafa-ceceli music download, Mustafa-ceceli lyric, Mustafa-ceceli playlist, free mp3 download, mp3 search engine. Mp3 yüklə, Mp3 Dinlə, Mp3 yüklə vəya dinlə, Mp3 Ən son muqisilər, Mp3 Скачать , Mp3 Yukle, Mp3 mp3 бесплатно, Mp3 Pulsuz yukle, Mp3 песни, Mp3 скачать бесплатно, Mp3 Поиск музыки, Mp3 Mp3 axtar, Mp3 dinle,Mp3 indir, Mp3 video,Mp3 klip,Mp3 clip,Mp3 .mp3, Mp3 mp3 download or listen to Mp3 before you download it. (Mp3 .mp3) Mp3 music download, Mp3 lyric, Mp3 free mp3, free mp3 download, mp3 search engine. Mp3 free mp3 download, Mp3 mp3 download, Mp3 music download, Mp3 lyric, Mp3 playlist, free mp3 download, mp3 search engine. 2012 albüm indir Ajda Pekkan Farkın Bu 2011 Albüm indir Alişan 2012 Albüm indir Allah'ın Sadık Kulu Barla Film Müzikleri 2012 Albüm indir Ankaralı Çoskun Ankara'nın Bağları 2011 indir Anka İlahi Grubu Aşkın Bülbülü 2012 Albüm indir Armada Top 15 January 2012 Aslı Güngör Aslı Gibidir 2012 Albüm indir Aydan Kaya Adım Adım 2012 Albüm indir Azer Bülbül Duygularım 2012 Albüm indir Eminem The Shady Project 2011 indir En Hit Pop Şarkılar Türkçe Pop Hits (2) 2012 Albüm indir Esra Öztürk Yaren 2012 Albüm indir Ferhat Göçer - Seni Sevmeye Aşığım 2011 Albüm indir Funda Arar Aşkın Masum Çocukları 2011 Albüm indir Gülben Ergen 2011 Albüm indir gülben ergen 2012 albüm indir Güler Işık - Bir Misafir Gibi 2011 albüm indir Günce Koral Hayat Aşktan Geçer 2012 Albüm indir Hadise Superman Aşk Kaç Beden Giyer Albümü 2011 Hakan Gider 2011 albüm indir (Yalancısın Sen) Halil Sezai Seni Beklerken 2011 Albüm indir Hande Yener 2012 Albüm indir Hülya Polat (Haye Haye) 2012 Albüm indir Hüsnü Şenlendirici Hüsn-ü Hicaz 2011 Albüm indir Kaç Beden Giyer Albümü 2012 Kıraç Derindekiler 2011 Albüm indir Mahsun Kırmızıgül Elmas (feat. Emran Doğan) (2012) Albüm indir Murat Durmaz Son Kahve (2012) Albüm indir Mustafa Ceceli Eksik Remixes 2011 Albüm indir Necdet Kaya Kopardılar Dallarımı 2012 Albüm indir Nevin Korkmaz Yaşayamam Sensiz 2012 Albüm indir Number One Top 40 Listesi indir Pal Fm Top 40 Listesi (10 Şubat 2012) Albüm indir Power Türk Yeni Yıl Özel Akustik(2) 2012 indir Radyo Mydonese – Top 40 Listesi İndir (26 Kasım 2011) Radyo Viva Top 40 Listesi Şubat 2012 Albüm indir Rafet El Roman Sevgiye Zaman ver Albümü 2011 indir Rihanna Talk That Talk 2011 Albüm indir Romantik Türk Top 20 Listesi (09 Şubat 2012) Albüm indir Çubuklu Yaşar İtekle Koçum 2011 Albüm indir İrem Candar Yoldan Geçen Adam 2012 Single Albüm indir İskender Paydaş Zamansız Şarkılar 2011 Albüm indir İzmirli Taylan Gamzeli Yarim 2012 Albüm indir Şebnem Ferah Özgür Yaşa (Single) 2011 Albüm indir

Etiketler

Full Mp3 Son Albumler indir Bedava Albüm indir Mp3 download Rapidshare İndir Şarkı indir boxca